Zaznacz stronę

Regulamin konkursu GRA O MURAL

Regulamin konkursu “Gra o mural”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gra o mural” (dalej: „Konkurs”) jest CEETRUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest ogłaszany i organizowany za pośrednictwem strony internetowej https://galeriabronowice.pl/ (dalej: „Strona konkursowa”).

3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest do wglądu na stronie internetowej https://galeriabronowice.pl/.

4. Niniejszy Regulamin [dalej: „Regulamin„] jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

5. Organizator Konkursu oświadcza, że strona internetowa https://galeriabronowice.pl/ wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).

§ 2. Przedmiot i czas trwania Konkursu

1. Konkurs polega na wykonaniu projektu murala, pod hasłem: MIEJCE NA TWÓJ CZAS, który znajdować się będzie przy Galerii Bronowice. Projekt musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu. Wymiar całkowity muru, który pokryje malowidło to 210 m2 (mur przy skate parku: h=1,4 m, L= 83 m – 114 m2; mur bliżej pętli autobusowej: h=1,5 m, L=64 m – 96 m2). Kompozycję murala należy wpisać w kontekst architektoniczny budynku. Zdjęcia muru oraz budynku Galerii Bronowice zawiera Załącznik nr 1. Autor wygranej pracy zobowiązuje się wykonać projekt na murze samodzielnie, bądź z ekipą, którą zapewni. Mural powinien być gotowy najpóźniej do dnia 10.06.2021 roku.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.03.2021 roku (w chwili ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej https://galeriabronowice.pl/) i kończy się w dniu 15.04.2021 roku, o godzinie 23:59. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej [dalej: „Uczestnicy”].

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jego organów zarządzających, pracownicy lokali najemców na terenie Galerii Bronowice a także podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

4. Brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych w Regulaminie warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Podmiot, który spełnia warunki określone w § 3 ust. 2, przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej, w terminie wskazanym w ogłoszeniu [dalej „Zgłoszenie”].

2. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 1 skutkuje uczestnictwem w Konkursie.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, Nagroda w Konkursie przyznawana jest jednak jednokrotnie. Każde zgłoszenie powinno być nadesłane osobno, poprzez ponowne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej.

4. Wysłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5. Wysłanie Zgłoszenia stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w postaci danych udostępnionych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej w celach udziału w Konkursie. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres email: graomural@galeriabronowice.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem za pośrednictwem danych kontaktowych udostępnionych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej oraz żądać podania szczegółowych informacji wyłącznie związanych z jego udziałem w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń, których treść jest niezgodna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności, jeżeli zgłoszenie jest obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne, moralne, propagujące przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogące naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne osoby trzeciej.

8. Nadesłane przez Uczestników Zgłoszenia będą oceniane przez Jury Konkursu składające się z trzech osób, będących przedstawicielami Organizatora. Jury wybiera łącznie 1 Zgłoszenie zwykłą większością głosów. Jury wybiera łącznie 1 Zgłoszenie zgodnie z ustępem poprzedzającym, dokonując oceny Zgłoszeń pod kątem walorów artystycznych, estetyki wizualnej i zgodności z tematyką Konkursu oraz pod względem wymogów formalnych. Jury sporządza i podpisuje protokół z obrad komisji. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna i niepodważalne. Od werdyktu Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

9. Zwycięzcą zostaje osoba, której Zgłoszenie zostało wybrane zgodnie z ustępami poprzedzającymi.

10. Ogłoszenie Zwycięzcy następuje na Stronie konkursowej, gdzie jest opublikowane przez co najmniej 7 dni.

11. Zgłoszenia, a w szczególności zwycięskie Zgłoszenie może być publikowane na Stronie konkursowej również po zakończeniu Konkursu.

12. Uczestnik z chwilą wysłania Zgłoszenia automatycznie udziela Organizatorowi prawa do korzystania jego Zgłoszenia stanowiącego utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu na okres 24 miesięcy, jak też udziela zgody na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora opracowaniem tych utworów, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Tym samym, autor Utworu godzi się na publikacje Utworu w środkach komunikacji miejskiej w Krakowie, w wersji drukowanej w Galerii Bronowice oraz w mediach społecznościowych.

§ 5. Nagrody

1. Sponsorem Nagrody w Konkursie jest Galeria Bronowice.

2. 1 Uczestnik spośród tych, którzy wysłali Zgłoszenie wybrane przez Jury zgodnie z § 4 ust. 8 otrzymuje Nagrodę w postaci wynagrodzenia wskazanego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego wypełnionego na Stronie konkursowej. Organizator podpisuje z Uczestnikiem umowę o dzieło [dalej: „Nagroda”].

3. Zwycięski Uczestnik – celem umożliwienia Organizatorowi realizację celu Konkursu – powinien w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z § 2 ust. 2, przesłać za pośrednictwem adresu mailowego udostępnionego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej wiadomość z podaniem Organizatorowi informacji o przyjęciu Nagrody, a następnie danych niezbędnych do przygotowania umowy o dzieło. Imię i nazwisko zgłoszone przez Uczestnika musi być tożsame z imieniem i nazwiskiem udostępnionym poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej oraz z imieniem i nazwiskiem widniejącym na dowodzie tożsamości.

4. W przypadku, jeśli Zgłoszenie zostało dokonane przez inną osobę niż posiadacz adresu mailowego udostępnionego w formularzu zgłoszeniowym na Stronie konkursowej, Nagroda należna jest osobie, której dane osobowe zostaną podane Organizatorowi zgodnie z ustępem poprzedzającym za pośrednictwem adresu mailowego udostępnionego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Stronie konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się w Konkursie adresem mailowym przez osoby inne niż posiadacz adresu mailowego.

5. Przesłanie danych wskazanych w pkt 3 powyżej stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zwycięzcy Konkursu w celu wydania Nagrody. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie wiadomości na adres email: graomural@galeriabronowice.pl, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

6. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

7. Zwycięzca Konkursu odbiera Nagrodę w postaci wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, w terminach i na zasadach ustalonych z Organizatorem po zakończeniu Konkursu.

8. W przypadku niewykonania przez zwycięskiego Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, traci on prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest CEETRUS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez przesłanie wiadomości na adres email: rodo@ceetrus.com.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu udziału w Konkursie oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w Konkursie. W przypadku Zwycięzcy Konkursu, dane będą przetwarzane również w celu wydania Nagrody.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Uczestnika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia Konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub wydania Nagrody.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do dnia 29.04.2021 roku wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Konkursu. O zachowaniu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data nadania – stempla pocztowego. Reklamacje z datą późniejszą nie będą uwzględniane.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny), wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie roszczenia.

3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres. Reklamacje rozpatruje Organizator.

4. Złożenie reklamacji stanowi wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Uczestnika w celu rozpatrzenia reklamacji. W każdym momencie Uczestnik może cofnąć udzieloną zgodę poprzez przesłanie wiadomości na adres email: graomural@galeriabronowice.pl, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

a) za treść Zgłoszeń;

b) w przypadku niemożliwości kontaktu z Uczestnikiem z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;

c) w przypadku niemożliwości wydania Nagrody z powodu błędnego podania przez Zwycięzcę danych.

2. W przypadkach określonych w pkt b) i c) powyżej następuje utrata praw do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

3. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej https://galeriabronowice.pl/. Zmiany Regulaminu są możliwe o ile nie naruszają praw nabytych Uczestników i obowiązują od chwili opublikowania na stronie internetowej https://galeriabronowice.pl/.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu mailowego graomural@galeriabronowice.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.

5. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy graomural@galeriabronowice.pl, ze stosowną informacją, co nie dotyczy zwycięskiego Uczestnika, który odebrał Nagrodę.

Załącznik numer 1 do Regulaminu konkursu “Gra o mural”

Stan na dzień 13.03.2021 rok